Licenční ujednání

1. UDĚLENÍ LICENCE
Na základě této smlouvy se udělují následující práva:

Software
Na počítač smíte nainstalovat a provozovat jednu kopii softwarového produktu. Uživatel počítače, na kterém je softwarový produkt nainstalován si může pořídit druhou kopii pro svoje výlučné použití na domácím nebo přenosném počítači.

Uložení a provozování v síti
Kopii softwarového produktu můžete rovněž uložit nebo nainstalovat do paměťového zařízení, jako je např. síťový server, užívaného výhradně pro účely instalace nebo provozování softwarového produktu na dalších počítačích v rámci interní sítě. Avšak každý počítač, na němž je softwarový produkt používán nebo provozován, musí být opatřen licencí na softwarový produkt. Licence na softwarový produkt neopravňuje sdílet nebo používat softwarový produkt současně na různých počítačích.

2. POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ
Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a převodu ze strojového kódu
Zpětná analýza, dekompilace a převod ze strojového kódu softwarového produktu nejsou povoleny.

Zrušení smlouvy
Bez omezení dalších práv může společnost KP-SYS spol. s r. o. zrušit tuto smlouvu, pokud nesplníte její podmínky. V tomto případě musíte zničit všechny kopie sotwarového produktu a jeho komponentů.

3. AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se softwarového produktu (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografe, animace, obrazové záznamy, zvukové záznamy, text a symboly, jež jsou součástí softwarového produktu), jakož i tištěný materiál dodávaný se softwarovým produktem a jakékoli kopie softwarového produktu, jsou majetkem společnosti KP-SYS spol. s r. o. nebo jejích dodavatelů. Softwarový produkt je chráněn autorskými zákony a ustanovení mezinárodních smluv. To znamená, že se softwarovým produktem musíte zacházet jako s každým jiným materiálem podléhajícím autorským právům, s následujícími výjimkami, které vám umožňují buď

(a) zhotovit jednu kopii softwarového produktu výhradně pro záložní nebo archivní účely nebo
(b) nainstalovat softwarový produkt na jeden počítač, a to za předpokladu, že si ponecháte originál

výhradně pro záložní nebo archivní účely. Doprovodnou dokumentaci k softwarovému produktu nesmíte kopírovat.

4. SOFTWARE NA VÍCE MÉDIÍCH
Softwarový produkt můžete obdržet na více než jednom médiu. Nezávisle na typu nebo formátu obdržených médií můžete používat pouze médium určené pro váš počítač. Další médium nesmíte instalovat nebo používat na jiném počítači. Další médium nesmíte zapůjčit, pronajmout nebo jiným způsobem převést jinému uživateli, s výjimkou trvalého převodu softwarového produktu  

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.