Knihovní systém Verbis

VERBIS je nejnovější verze knihovního systému firmy KP-SYS.

Integrovaný - všechny moduly jsou navzájem provázané, od akvizice až po výpůjčku. 
Komplexní - pokrývá kompletně veškeré procesy v knihovně.
Modulární - vyberte si jen ty moduly, které opravdu potřebujete, pokud nějaké chybí – umíme je doplnit.

Vlastnosti systému

 • Robustní databázový základ – Oracle, Firebird
 • Variabilita nasazení – servery Windows i Linux
 • Třívrstvá architektura zajišťuje bezpečnost a spolehlivost systému
 • Možnost provozu jako služba SaaS

Ve všech verzích programu zpracování všech typů dokumentů, exporty a importy dat, spolupráce se soubornými katalogy, lokalizace systému, definovatelné klávesové zkratky a vzhled programu, naplánované úlohy jako např. automatické odesílání předupomínek, zálohování, aktualizace programu. Tiskový modul s robustním návrhářem tiskových sestav, Z39.50 klient, kompletní správa výměnných fondů, regionální systémy. Plná integrace RFID. Integrace platební brány a karetních terminálů, připraven na EET

 

Podporované protokoly a standardy:  

 

 • MARC21, UNIMARC, MARCXML, ISO2709, ISO960 – vše v UNICODE
 • Z39.50 (i update), OAI-PMH, NCIP, RFID,SIP2
 • RDA, AACR2 – včetně automatické kontroly interpunkce a pravidel RDA
 • LUCENE – fulltextové vyhledávání

Přehled modulů a jejich vlastností 

Katalogizace:

 • Implementace plného MARC21. Data jsou uložena přímo v polích MARC21. Podpora ISO2709, XML, ISBD a AACR2
 • V systému jsou standardně zabudovány funkce na kontrolu interpunkce v MARC21
 • Zpracování všech druhů dokumentů (Standardně jsou připraveny následující typy dokumentů: Monografie, Staré tisky, Periodika, Normy, Cestovní zprávy, Ochranné dokumenty, Mapy, Hudebniny, Zvukové dokumenty, Audiovizuální dokumenty, Elektronické dokumenty, Výzkumné zprávy, Vysokoškolské práce, Články, Kapitoly v knize, Přednášky ad.)
 • MARC editor (volitelné zamčení otevřeného záznamu, kontrola uživatelských úrovní k záznamu)
 • Automatická kontrola na duplicitu, kontroly správnosti vyplnění polí (např. ISBN,ISSN)
 • Editace přímo do polí a podpolí MARC21 s možností definovat pořadí podpolí, indikátory, možnost využití slovníků frází, validačních slovníků autorit, a předdefinovaných číselníků. Jednoduché vložení polí 007,008 (polí pevné délky). Automatické vkládání předdefinovaných hodnot do definovaných polí v různých typech dokumentů
 • Rejstříkové vyhledávání
 • Všechny definované autority jsou automaticky vyhledatelné v rejstřících včetně využití booleovských operátorů
 • Do libovolných polí možnost vložení odkazů různých typů (externí objekty)
 • Automatizované odesílání záznamů do souborného katalogu
 • Exporty do souborného katalogu CASLIN ve formátu MARC21 s možností evidence, který záznam byl odeslán s automatickou kontrolou a zobrazením chyb a zjištěných nedostatků záznamů - automatická kontrola proti SKC
 • Export a import MARC21 / UNIMARC - ISO2709 / XML / TXT - WIN1250 / UTF8
 • Exporty dle předem připravených šablon (soupisy, bibliografie)
 • Historie zpracování bibliografických záznamů a jednotlivých svazků
 • Vkládání libovolných digitálních objektů do záznamu - budování digitální knihovny

Výpůjční systém:

 • Variabilní nastavení kategorií
 • Nastavitelnost parametrů - kategorie čtenářů, kategorie dokumentů, nastavení délky výpůjčky, prolongací, rezervací, poplatků dle oddělení půjčoven apod.)
 • Kompletní parametrizace poplatků a pokut dle kategorií čtenářů a výpůjček
 • Dle předdefinovaných parametrů možnost zasílat jak předupomínky tak upomínky definovaným způsobem (způsob zasílání může mít každý čtenář jiný – email, SMS, poštou)
 • Samozřejmé funkce na aktivaci a deaktivaci čtenářů
 • Evidence čtenářů a výpůjček, možnost nastavit on-line přebírání údajů o čtenáři z registrů instituce
 • Rozlišení absenčních a presenčních výpůjček, včetně půjčení na kauci
 • Knihovnou definované tiskové výstupy (upomínky, rezervace, potvrzení o výpůjčkách, potvrzení o vrácení, přihláška do knihovny, čtenářská legitimace)
 • Kompletní přehledy a výkazy poplatků za dané období
 • Logovací soubor - nastavitelné ukládání všech transakcí výpůjčního protokolu do textového souboru
 • Kombinovaný vstup údajů přes klávesnici (číslo legitimace, příjmení) i čárový kód, popř. magnetickou kartu
 • Existence jediné databáze uživatelů s vyznačením jejich příslušnosti k oddělení nebo pobočce knihovny a jejich kategorizace
 • Přehledná vstupní maska se základními údaji o čtenáři: titul, jméno, příjmení, kategorie, rodné číslo, číslo OP, datum registrace, evidence veškerých plateb, trvalé i přechodné bydliště, poznámka, zaměstnavatel, zaměstnání, vzdělání - další společné položky dány kategorií a jejími parametry (např. doba registrace)
 • Tisk čtenářské legitimace, přihlášky, adres apod. v uživatelem definovaných formátech
 • Tisk a opis potvrzení o platbách, evidence poplatků, historie poplatků, potvrzení o vrácení přeplatku
 • Přehled stavu finančního konta každého čtenáře, historie plateb
 • Vyhledání čtenáře - preferovaně čárový kód, číslo průkazu, příjmení, jméno
 • Kompletní statistiky návštěvníků a čtenářů včetně jejich příslušnosti k oddělení dle předpisu deníku veřejné knihovny MK
 • Automatické sledování konta zákazníků
 • Objednávky dokumentů z externích skladů
 • Při půjčování možnost dohledání dokumentu v katalogu
 • Kontrola způsobilosti k výpůjčce, kontrola parametrů čtenáře i dokumentů a automatické vygenerovaní data vrácení
 • Možnost výpůjčky dosud nezpracovaného dokumentu
 • Titulové výpůjčky (sledování počtu kusů)
 • Kombinovaný vstup údajů přes klávesnici (přírůstkové číslo, signatura) i čárový kód
 • Možnost přímého vracení dokumentů (signatura, přírůstkové číslo, čárový kód) bez vyhledání čtenáře
 • Možnost vracení dokumentů (signatura, přírůstkové číslo, čárový kód) z evidence výpůjček daného uživatele
 • Kontrola dostupnosti dokumentů, upomínek a rezervací
 • Možnost vrácení a půjčení přes libovolný identifikátor exempláře (čárový kód, signatura, přírůstkové číslo, RFID)
 • Hlášení o existenci příloh při vypůjčování i při vracení
 • Automatická archivace údajů o vrácených dokumentech
 • Tisk potvrzení o vypůjčení i vrácení dokumentu
 • Možnost zpětné katalogizace současně s výpůjčkou dosud nezkatalogizovaného dokumentu (vložení názvu příp. autora a typu dokumentu)
 • Při vrácení nekompletně zpracovaného dokumentu informace o nutnosti vrátit jej k dopracování (zpětná katalogizace)
 • Upozornění o rezervaci dokumentu jiným uživatelem
 • Možnost evidence dislokací (neomezené a dlouhodobé výpůjčky)
 • Aktuální informace o uživateli a stavu výpůjček na přehledné obrazovce
 • Automatické generování data vrácení dokumentu s možností individuálních změn parametrů výpůjčky dle úvahy knihovníka
 • Možnost půjčování na předem nastavenou časovou lhůtu nebo předem nastavené datum vrácení
 • Signalizace překročení výpůjční doby
 • Kontrola způsobilosti zákazníka
 • Kontrola registrace a automatické zobrazení stavu konta
 • Zablokování služeb
 • Evidence požadavků na rezervace a objednávek z programu nebo z WWW OPAC Portaro
 • Rezervace dle volby knihovníka
 • Při vrácení rezervovaného titulu informace o rezervaci
 • Další rezervační funkce přímo ve vazbě na návštěvníka
 • Současná informace o výpůjčkách a rezervacích dokumentů
 • Individuální i dávkový tisk informace o rezervaci připravené k vypůjčení
 • Automatické posouvání řady rezervací (fronty) v momentu výpůjčky
 • Možnost zrušení rezervace
 • Sledování stavu dokumentu - vždy ve vztahu k celému titulu
 • Možnost objednávky volného dokumentu
 • Možnost prolongace vybraného vypůjčeného dokumentu s ohledem na kategorii a rezervování
 • Možnost skupinových prolongací (např. všech výpůjček daného návštěvníka)
 • Možnost automatického prolongování při návštěvě v knihovně
 • Možnost libovolného posunutí data vrácení s ohledem na kategorii a rezervování
 • Možnost prolongace upomínaného dokumentu - s výstrahou
 • Nastavitelná omezení prolongací
 • Upomínky a pokuty
 • Generování upomínek a poplatků při překročení výpůjční doby
 • Automatické rozlišování pořadí upomínek dle parametrizace
 • Rozlišení kategorií zákazníků, jejich příslušnosti k oddělení
 • Uživatelem definované výstupy
 • Individuální i dávkový tisk upomínek s evidencí data odeslání mailem i SMS
 • Automatické generování pokut při pozdním vracení (nastavitelné i jako násobek intervalu bez uplatňování volných dní apod.)
 • Oznámení o rezervaci
 • Individuální i skupinový tisk rezervací a objednávek
 • Zvláštní přehled odeslaných, neodeslaných rezervací a objednávek
 • Možnost opakovaného tisku, odesílání emailem i SMS
 • Automatická aktualizace při vypůjčení příp. rušení
 • Oznámení o rezervaci automaticky e-mailem nebo SMS hned při vrácení dokumentu

Akvizice

 • Automatické generování přírůstkových čísel, signatur  a čárkových kódů
 • Generátor s rozsáhlou možností nastavení různých řad přírůstků, signatur a čárkových kódů. Dle typů dokumentů, poboček apod.
 • Databáze deziderat a dalších požadavků na nákup, evidence objednávek a urgencí, příjem dokumentů, evidence faktur a  dokladů
 • Evidence dodavatelů a odebíraných titulů s definovatelným pracovním listem
 • Finanční statistika k dodavatelům
 • Evidence libovolných dokladů (faktur, paragonů,darů)
 • Evidence ostatních položek na faktuře (poštovné, balné atd.)
 • Sledování předplatného pro jednotlivé tituly a dodavatele a skutečně dodaných čísel
 • Volně definovatelné texty objednávek pomocí návrháře tiskových sestav
 • Možnost urgovat nedodaná čísla či nedodané kusy při příjmu dokumentu nebo hromadně
 • Urgence dle dodavatelů
 • Volně definovatelné texty urgencí
 • Pobočkový systém – příjem dokumentů dle rozdělovníku poboček a volně definovatelných analytických účtů s možností sledování rozpočtů a čerpání
 • Pro každou položku faktury možnost definovat finanční rozdělení (která pobočka či oddělení se podílí na financování této položky ) např. pokud se částečně podílí na platbě centrální knihovna a např. katedra)
 • Záznam v akvizici odpovídá MARC21. Je možná modifikace polí a podpolí podobně jako u všech ostatních typů dokumentů. Nastavení libovolné masky
 • Už v akvizici implementovaný klient Z39.50 pro stahování záznamů
 • Evidence periodik – správa seriálů
 • K danému záznamu se váže tabulka ročníků (volume), kde je definovaný ročník, rok, periodicita, objednané kusy atd.
 • Jednotlivá čísla či svázané seriály mohou být opatřeny čárovým kódem
 • Automatické nabízení očekávaného čísla
 • Možnost evidence dvojčísel, trojčísel, suplement, ročenek apod.
 • Přidělení parametrů čísla: kategorie, způsob nabytí, cena, počet ks, lokace,  čárový kód atd.
 • V tabulce jednotlivých čísel se může provést libovolný výběr a přiřadit ho do konkrétního svázaného dokumentu
 • Možnost vazeb jednotlivých čísel i celých volume
 • Přehled svázaných dokumentů a jejich obsahu (čísel, volume)
 • Sledování stavu (dostupnost, lokace) jednotlivých čísel
 • Elektronické objednávání a urgence

Máte zájem o další informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Kontakt

© 2017 KP-SYS spol. s r. o. www.kpsys.cz - Všechna práva vyhrazena.